BİYOLOJİ PORTALI

12. SINIF BİTKİSEL DOKULAR YAZILI SORULARI

1. Aşağıdaki tabloda bazı özellikler ve bu özelliklerin ait olduğu kavramlar verilmiştir. Bu özellik ve kavramları eşleştirerek kesiştikleri kutucuğa “X” işareti koyunuz.

ÖZELLİKLER

KAVRAMLAR

 

Ksilem

Floem

Stoma

Lentisel

Epidermis

Kuikula

Hidatot

Kambiyum

İki yönlü madde taşır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaz alışverişi sağlar

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkide su kaybının gerçekleştiği yapılar

 

 

 

 

 

 

 

 

Yanal (lateral) meristemdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Epidermisin salgısı olup, su kaybını önler

 

 

 

 

 

 

 

 

Kökte emici tüyleri oluşturur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kambiyum tarafından oluşturulan borulardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaş halkalarını oluşturur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Bitkilerde;

I. Yapraklar II. Kök III. Tomurcuklar IV. Emici tüyler V. Uç meristem

gibi yapılardan hangileri kök, hangileri sürgü sisteminde bulunur? Aşağıya yazınız.

Kök sisteminde bulunanlar

Sürgün sisteminde bulunanlar

...............

.....................

 

3. Meristem dokunun özelliklerinden 4 tanesini yazınız.

......................

.....................

.....................

.....................

 

4. Bitkilerde fotosentez olay ını gerçekle ş tirebilen hücre tiplerine 3 örnek veriniz.

-..........................

-..........................

-..........................

 

5. a. Kök ucu meristemi koruyan yapının adı nedir?

.....................................

b. Bu yapının 3 temel işlevini yazınız.

............................

...........................

........................

 

6. Bir yaprakta epidermis tabakas ı n ı n değişimi ve farkl ı la ş ması ile olu ş an yap ıl ar ı yazınız.

.......................

.....................

 

7. A ş a ğı da iletim dokunun baz ı hücrelerine ait özellikleri verilmi ş tir.

I. Kökten yapraklara kadar uzanır.

II. Ağaçlarda genellikle odun olarak bilinir.

III. Fotosentez ürünlerini di ğer kısımlara iletir.

IV. Su ve minerallerin yukar ı kısımlara taşınmasını sağlar.

V. Bitki gövdesinde kambiyumun dış kısmında bulunur.

V. Pasif taşıma kuralları etkilidir.

Bu özelliklerden ksilem ve floeme hem kısılem hem de floeme ait olanları aşağıya yazınız.

Ksileme ait olanlar

Floeme ait olanlar

Hem ksileme hem de floeme ait olanlar

...............

.................

....................

 

8. Aşağıda çeper kalınlaşması gösteren bazı bitkisel yapılar verilmiştir. Bu yapılarda çeper kalınlaşması sürecinde selüloza katılan maddelerin isimlerini karşılarına yazınız.

Bitkisel yapılar

Çeper kalınlaşmasına neden olan maddeler

Odun boruları

..................

Periderm

.................

Sklerankima

.................

Kollenkima

................

9. Stoma ile lentisellerin iki ortak özelliğini yazınız.

-.........................

-........................

 

 

10. Aşağıda kök boyuna kesitinde bazı bölümler numaralarla gösterilmiştir.

 

 

Buna göre tabloda verilen özelliklerin ait olduğu bölüm numaralarını kullanarak tabloyu tamamlayınız.

Özellikler

Ait olduğu bölüm numarası

Kayganlaştırıcı bir madde salgılayarak kökün yer çekimi doğrultusunda büyümesinde etkilidir.

 

Epidermisin farklılaşması ile oluşur. Topraktan su ve mineral alınmasında görevlidir.

 

Bölünerek diğer hücrelerin oluşmasını sağlar.

 

Yeni oluşmuş olan hücrelerin uzaması ile

kökün de uzamasını sağlar.

 

 

 

11. Aşağıdaki şekilde bitki organlarında yer alan iletim dokuları gösterilmiştir.

 

 

Buna göre ksilem ve floemin gösterildiği numaraları aşağıya yazınız.

Ksilem

Floem

.........................

............................

 

 

 

12. Aşağıda bazı hayvansal doku/hücre çeşitleri verilmiştir. Bunların bitkilerdeki karşılığı olabilecek doku çeşitlerini yazınız.

Hayvansal doku örnekleri

Bitkilerdeki karşılığı

Embriyonal kök hücre

 

Dolaşım sistemi

 

Bağ doku

 

Kıkırdak doku

 

Kemik doku

 

 

Yorum Bırak12. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR