BİYOLOJİ PORTALI

Yeni 2023-2024 Biyoloji Dersi Sene Başı Zümre Tutanağı

Yeni 2023-2024 Biyoloji Dersi Sene Başı Zümre Tutanağını sayfadaki linkten indirebilirsiniz

Genetik Varyasyonların Biyolojik Çeşitliliği Açıklamadaki Rolü

10. Sınıf / Kalıtımın Genel İlkeleri (Genetik) /  107217
İki ayrı DNA molekülünün birleşerek yeni DNA molekülü oluşturması sonucu oluşan kalıtsal çeşitliliğe rekombinasyon denir. -Eşeyli üremede yavruların anne ve babanın bire bir aynısı olmamasının nedenleri; -Mayoz sırasındaki; Krossing over olayı, kromozomların şansa dayalı olarak kutuplara gitmesi ve döllenme olayıdır....

Çevre Şartlarının Genetik Değişimlerin Sürekliliğine Olan Etkisi

12. Sınıf / Canlılar ve Çevre /  57196
Tüm canlılar, yaşadıkları çevre ile sürekli etkileşim hâlindedir. Çevresel faktörlerin etkisi ile aynı tür bireyler arasında bile çeşitlilik ortaya çıkabilmektedir. Örneğin çuha çiçeğinin çiçek renkleri ortamın farklı sıcaklıklarında farklı renklerde olabilmektedir. ...

İnsanda Embriyonik Gelişim Süreci

11. Sınıf / Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim /  336829
Canlıların yapısını oluşturan hücrelerin sayıca ve hacim olarak artmasına denir. - Tek hücreli canlılarda büyüme, sitoplazma artışına bağlı olarak gerçekleşen hacim ve kütle artışıyla olur. -Çok hücreli canlılarda ise büyüme, hücre bölünmesi ve hücre kütlesinin artışı sonucu olur. -Unutmayalım ki bölünme bir hücrelilerde büyümeyi değil, üremeyi sağlar....

Üreme Sisteminin Görev Yapı ve İşleyişi

11. Sınıf / Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim /  572357
Spermatogenez ile sperm oluşumunu sağlamak. -Erkek üreme hormonlarını üretmek. -Spermleri besleyecek sıvıları üretmek ve depolamak...

Çiçekli Bitkilerin Temel Kısımları

12. Sınıf / Bitki Biyolojisi /  533945
Bitkilerin toprak üstü organ sistemine sürgün sistem, toprak altı organ sistemine kök sistem denir. -Kök sistemi, bitkiyi toprağa bağlayıp su ve minerallerin alınmasını sağlayan kısımdır....

Canlılık ve Enerji, ATP'nin Yapısı

12. Sınıf / Canlılarda Enerji Dönüşümleri /  218334
-Hücre, canlılığını devam ettirebilmek için sürekli bir biçimde enerjiye ihtiyaç duyar. Büyüme, çoğalma, hareket, gerekli maddelerin sentezlenmesi ve çevreyle madde alışverişi gibi hücrede gerçekleşen bütün yaşamsal faaliyetlerde enerji kullanılır. -Enerji, bir sistemin iş yapabilme yeteneğidir. -Yeryüzündeki bütün canlıların en önemli temel enerji kaynağı güneştir....

Fotosentez Solunum İlişkisi

12. Sınıf / Canlılarda Enerji Dönüşümleri /  122740
-Canlı organizmalardaki bütün biyokimyasal olaylar için enerji gereklidir. Enerjinin kaynağı vücudumuza aldığımız besinlerdir Besinlerin yapısında bulunan enerjinin kaynağı ise güneş enerjisidir....

Fermantasyon

12. Sınıf / Canlılarda Enerji Dönüşümleri /  322426
-Hemen hemen tüm canlılarda enerji üretilen metabolik olaylar glikoliz ile başlar. -Fermantasyon, Besinlerdeki enerjinin oksijen olmaksızın ortaya çıkarılmasıdır. -Glikoliz ile başlar, oluşan son molekülün çeşidine göre isimlendirilir. A. Etil alkol fermantasyonu: Glikolizin son ürünü olan piruvatlardan etil alkolün oluştuğu fermantasyondur....

Anaerobik Solunum (Oksijensiz Solunum)

12. Sınıf / Canlılarda Enerji Dönüşümleri /  287764
Besin moleküllerinin hücrede oksijen kullanılmadan daha küçük birimlere parçalanarak enerji elde edilmesine oksijensiz solunum denir. - Sadece bazı bakterilerde görülür...

Aerobik Solunum (Oksijenli Solunum)

12. Sınıf / Canlılarda Enerji Dönüşümleri /  413066
Günlük yaşamda solunum, canlıların bulundukları ortamdan O2 alıp dış ortama CO2 vermeleri olarak bilinmektedir. Oysa bu olayın doğru tanımı soluk alıp vermedir. Soluk alıp verme mekanizması solunum sisteminde açıklanacaktır....

Kemosentez

12. Sınıf / Canlılarda Enerji Dönüşümleri /  341629
Klorofiil bulunmayan prokaryot hücre yapısına sahip olan bazı bakteri ve arkelerin inorganik maddelerin oksidasyonu ile açığa çıkan kimyasal enerjiyi kullanarak organik madde sentezlemesi olayına kemosentez, bu olayı gerçekleştiren canlılara da kemoototrof canlılar denir....

Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

10. Sınıf / Ekosistem Ekolojisi /  91079
Çevrenin kalitesini yüksek oranda tutarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanlarını yok etmeden insanoğlunun ve onun yaşadığı çevrenin devam devam etmesi sürdürülebilirlik ile gerçekleşir. Ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliğini etkileyen başlıca faktörler: A. Nüfus artışı: İnsanların beslenme, barınma, su gibi temel yaşamsal doğal kaynakların hızla tükenmesine ve çevre kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır. -Nüfusun artışı enerji tüketimini de artırmaktadır. Bu durum sınırlı olan kömür, petrol vb fosil yakıtlarının tüketimini artırmaktadır....

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan

10. Sınıf / Ekosistem Ekolojisi /  60711
-Katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktarda atmosferde bulunmasıdır. *Ülkemizde hava kirliliği; -Motorlu taşıtların egzozlarından çıkan gazlar, -Isınma amacıyla yakılan kömürlerden çıkan gazlar, -Sanayi tesislerinden çıkan gazlar nedeni ile oluşmaktadır...

Madde Döngüleri Ve Hayatın Sürdürülebilirliği

10. Sınıf / Ekosistem Ekolojisi /  268892
-Doğada yaşamın sürekliliği için karbon, su, oksijen, azot, kükürt ve fosfor gibi maddeler devirli olarak kullanılır. Yani canlılar ihtiyaç duydukları bu maddeleri yaşadıkları ortamdan alır, kullanır ve sonra bir şekilde ortama geri verir. Maddelerin ekosistem içindeki bu dolaşımına madde döngüleri denir. ...

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı

10. Sınıf / Ekosistem Ekolojisi /  340869
-Ekosistemde madde ve enerji akışının dengede olması üretici, tüketici ve ayrıştırıcı canlılar tarafından sağlanır. -Üretici canlılar; fotosentez ile güneş enerjisini organik besinlerde depolanır. Depolana bu enerji beslenme ilişkisine bağlı olarak üreticilerden tüketicilere doğru aktarılır. -Sadece üreticilerle beslenen canlılara birincil tüketici, birincil tüketicilerle beslenenlere ikincil tüketici denir. Birincil tüketiciler, otçul (herbivor); ikincil tüketiciler ise etçildir (karnivor). ...

Ekosistem Bileşenleri, Beslenme Şekilleri ve Ekolojik Kavramlar

10. Sınıf / Ekosistem Ekolojisi /  437067
) Işık: Yaşam için gerekli olan enerjinin kaynağı güneşten gelen ışıktır. Yeryüzüne ulaşan görünür ışığın küçük bir bölümü, fotosentezle kimyasal enerjiye dönüştürülerek üretilen organik maddelerin (besinlerin) yapısına katılır. Ekosistemdeki canlılar enerji kaynağı olarak organik maddelerdeki bu enerjiyi kullanırlar....

Popülasyon Genetiği ve Örnek Sorular

11. Sınıf / Komünite ve Popülasyon Ekolojisi /  108368
Aynı türe ait, belirli bir alanda yaşayan ve bu alandaki komütenin bir parçası olarak görev yapan bireyler topluluğuna popülasyon denir. -Popülasyon örnekleri: Karadeniz'deki hamsiler, Bozdağ'daki karaçamlar, Beyşehir Gölü'ndeki aynalı sazanlar gibi....

Popülasyon Ekolojisi

11. Sınıf / Komünite ve Popülasyon Ekolojisi /  270369
-Aynı türe ait, belirli bir alanda yaşayan ve bu alandaki komütenin bir parçası olarak görev yapan bireyler topluluğuna popülasyon denir. -Popülasyon örnekleri: Karadeniz'deki hamsiler, Bozdağ'daki karaçamlar, Beyşehir Gölü'ndeki aynalı sazanlar gibi....

Komünite Ekolojisi

11. Sınıf / Komünite ve Popülasyon Ekolojisi /  372857
-Komünite: Aynı alan içerisinde birbiriyle ilişkili farklı popülasyonların oluşturduğu topluluğa denir. -Popülasyon: Belirli bir yerde, belirli bir zamanda bulunan, aynı tür içinde yer alan canlılar topluluğuna popülasyon denir. -Komünite ekolojisi: Popülasyonlar arasındaki avcılık, rekabet gibi etkileşimlerin komünite yapısı üzerindeki etkilerini inceler....

Oksijenli Solunum & Fotosentez İlişkisi

12. Sınıf / Canlılarda Enerji Dönüşümleri /  111449
Fotosentetik canlılar, güneş enerjisi yardımı ile yaşamın devamı için gerekli enerjiyi besinlerin yapısında depo ederler. -Fotosentez ve solunum tepkimeleri arasında birbirlerini tamamlayıcı döngüsel bir ilişki bulunmaktadır. Oksijenli solunum tepkimelerinin son ürünü olan su ve CO2 fotosentezin hammaddesidir. Fotosentezde oluşan besin ve oksijen de solunumun hammaddesidir....

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR