BİYOLOJİ PORTALI

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz

FERMENTASYON

12. SINIF ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

ç. Etil alkol-laktik asit fermentasyonu açıklanarak günlük hayattan örnekler verilir.

e. Oksijenli solunumda fermentasyona göre enerji verimliliğinin daha fazla olmasının nedenleri üzerinde durulur.

-Hemen hemen tüm canlılarda enerji üretilen metabolik olaylar glikoliz ile başlar.

-Fermentasyon, besinlerdeki enerjinin oksijen olmaksızın ortaya çıkarılmasıdır.

-Genellikle glikoliz ile başlar, oluşan son molekülün çeşidine göre isimlendirilir.

A. Etil alkol fermentasyonu: Glikolizin son ürünü olan piruvatlardan etil alkolün oluştuğu fermentasyondur.

-Başta bira mayası olmak üzere maya mantarlarında ve şarap bakterilerinde gerçekleşir.

-Bira mayası oksijen varlığında oksijenli solunum, oksijen yokluğunda ise etil alkol fermentasyonu yapabilir.

-Hamurun kabarmasını, bira ve şampanyanın köpüklenmesini bu fermentasyonda çıkan CO2 sağlar.

-Sitoplazmada başlar, sitoplazmada biter. ETS görev yapmaz.

-Etil alkol fermentasyonunda ilk önce piruvattan CO2 ayrılarak asetaldehit oluşur. Asetaldehit oluşması etil alkol fermentasyona özgüdür. Sonrasında asetaldehit NADH+ın hidrojenlerini tutarak etil alkole dönüşür. Böylece NADH’da yükseltgenerek serbest kalmış olur. Glikolizde tekrar kullanılır.

-Sonuçta 1 molekül glikozdan 2 Etil alkol, 2 molekül CO2 ve toplam 4 molekül ATP (NET, 2 ATP) oluşurken bir miktar da ısı açığa çıkar.

Genel denklemi:

Şekil: Etil alkol fermentasyonu

B. Laktik ait fermentasyonu: Glikolizin son ürünü olan piruvattan laktik asit oluşmasıdır. Yoğurt bakterilerinde, bazı funguslarda, yeterli O2 gelmediği durumlarda omurgalıların kas hücrelerinde gerçekleşir.

-Turşu ve salamura zeytin üretiminde de laktik asit fermentasyonundan yararlanılır. Bazı sucuk ve salamlar da laktik asit fermentasyonu ile olgunlaştırılır.

-Laktik asit fermentasyonu sonucunda 1 molekül glikozdan 2 molekül laktik asit oluşur. Toplam 4 ATP (net 2 ATP) sentezlenirken bir miktar ısı açığa çıkar.

- Genel denklemi:

Şekil: Laktik asit fermentasyonu

-Önceleri son ürün olan laktatın (laktik asidin iyonize formudur.) kasta birikimi yorgunluk ve ağrılara neden olur denildi. Ancak son yapılan çalışmalar laktatın değil artan potasyumun buna neden olabileceği düşünülmektedir. Çünkü laktatın kas performansını artırdığı ortaya çıkmıştır.

-Dinlenme ile kaslarımıza yeterli oksijen geldiğinde laktik asit karaciğerde piruvata dönüştürülür. O2’li solunumda kullanılır.

-Etil alkol fermentasyonu insan ve hayvan vücudunda gerçekleşmez. Laktik asit fermentasyonu ise bitkilerde gerçekleşmez.

-Etil alkol fermentasyonunda son elektron tutucu Asetaldihit, laktik asit fermentasyonunda ise piruvattır.

-Laktik asit oksidatif kapasitesi yüksek dokular (kalp ve iskelet kası) için iyi bir enerji kaynağı, böbrek ve karaciğer gibi dokularda ise glikoz sentezi için bir ön maddedir.

-Kalp kası oksijen düzeyi çok düşük şartlarda laktik asit üretici, normal şartlarda ise önemli bir oksitleyici dokudur.

ETİL ALKOL ve LAKTİK ASİT FERMENTASYONLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

1. Ökaryot ve prokaryot hücrelerin sitoplazmalarında gerçekleşir.

2. Substrat düzeyinde fosforilasyon (SDF) ile toplam 4 ATP, net 2 ATP üretilir.

3. NAD+ koenzimi görev yapar.

4. Isı çıkışı olur. Ekzergonik reaksiyonlardır.

5. Hücrenin PH’ını düşürür.

6. Enzimatik reaksiyonlardır.

7. Glikoliz evresinden sonra ATP üretimi ve tüketimi olmaz.

8. NAD+ önce indirgenir sonra yükseltgenir.

9. Organik yapıda son ürünler oluşur. (Etil alkol-Laktik asit)

ETİL ALKOL FERMENTASYONU

LAKTİK ASİT FERMENTASYONU

Maya mantarlarında, bazı bakterilerde, bitki tohumlarında görülür.

Yoğurt bakterisinde, bazı funguslarda, yeterli O2 gelmediğinde çizgili kas hücrelerinde, insanda olgun alyuvarlarda görülür.

Son ürün etil alkoldür.

Son ürün laktik asittir.

Son ürün 2C’ludur.

Son ürün 3C’ludur.

Son ürünleri organik (etil alkol) ve inorganiktir.(CO2)

Son ürünleri organiktir.

CO2 oluşur.

CO2 oluşmaz.

Kapalı ortamın gaz basıncını arttırır.

Kapalı ortamın gaz basıncını değiştirmez.

Asetaldehit oluşur.

Asetaldehit oluşmaz.

Son elektron (H+) alıcı asetaldehittir.

Son elektron (H+) alıcı piruvattır.

 

ÖNEMLİ NOT:

1.Fermentasyonda farklı maddelerin oluşma sebebi son ürün oluşumu evresinde (glikolizden sonra) görev yapan enzimlerin farklı olmasıdır.

2. Gerek etil alkol gerekse laktik asit fermentasyonlarında glikolizden sonraki aşama olan son ürün oluşumlarında ATP üretimi olmamasına rağmen bu evrenin gerçekleşmesi, piruvat birikiminin önlenmesini, NADH+H+’ların serbest kalarak tekrar kullanılmasını ve glikoliz olayının dolayısı ile ATP üretiminin sürekliliğini sağlar.

3. Fermentasyonda glikoz tam parçalanamadığı için enerjinin büyük kısmı son ürün olan etil alkol ve ya laktik asit gibi organik maddelerin yapısında kalır. Bunun için enerji verimi düşüktür.

-Canlılarda fermentasyon ile üretilebilen ürünler;

-Sütün yoğurt ya da peynir haline dönüşmesi,

-Hamurun mayalanması, boza yapımı,

-Meyve sularının alkollü içkiye dönüşmesi, etil alkol, asetik asit, laktik asit, sitrik sit, aseton ve bütanol gibi faklı maddeler bakterilerin fermentasyonu sonucu üretilir. Bu nedenle bakteri fermentasyonunun endüstride önemi büyüktür.

-Endüstriyel fermentasyon: Mikroorganizmalar yardımıyla endüstride kullanılacak gliserin, etanol, yağ asidi, süt asidi (laktik asit), süt ve alkol ürünleri gibi maddelerin üretilmesidir. Bunun için fermentasyon tankı kullanılır.

Karşılaştırılan özellikler

ATP ELDE EDİLEN SÜREÇLER

Aerobik (oksijenli) solunum

Anaerobik (oksijensiz) solunum

Fermentasyon

Etil alkol F.

Laktik asit F.

O2 kullanımı

Kullanılır

Kullanılmaz

Kullanılmaz

Kullanılmaz

ETS’nin görev durumu

Görev yapar

Görev yapar

Görev yapmaz

Görev yapmaz

Son elektron tutucu molekül çeşidi

İnorganik

İnorganik

Organik

Organik

Son elektron tutucu molekül adı

O2

(SO4 –2, So, Fe+3 NO3, CO2,

Asetaldehit

Piruvat

Fosforilasyon çeşitleri

SDF ve Oksidatif F.

SDF ve Oksidatif F.

Sadece SDF

Sadece SDF

Üretilen net ATP miktarı

En çok

(30-32 ATP)

O2’liden az, fermentasyondan çok

2 ATP

2 ATP

 

FERMENTASYON VE OKSİJENLİ SOLUNUMUN ORTAK ÖZELLİKLERİ

1. Substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP sentezlenir.

2. Glikoliz evresi gerçekleşir.

3. Enzimler görev yapar.

4. Isı açığa çıkar. (Ekzergoniktir)

5. Laktik asit fermaentasyonu hariç CO2 açığa çıkar.

6. Hücre pH'sını düşürür.

7. NAD+ koenzimi hem indirgenir hem yükseltgenir.

8. Organik maddelerden H koparılır.

9. Yadımlama (katabolizma=yıkım) olaylarıdır.

10. Canlının biyokütlesini azaltır.

 

 

 

 

FERMENTASYON VE OKSİJENLİ SOLUNUM ARASINDAKİ FARKLAR

Fermentasyon

Oksijenli Solunum

Maya hücrelerinde, bazı bakterilerde ve yeterli O2 olmadığı zaman kas hücrelerinde görülür.

Canlıları çoğunda görülür.

(Enerji ihtiyacı fazla olan canlılar)

Oksijen kullanılmaz.

Oksijen kullanılır.

ETS görev yapmaz.

ETS görev yapar.

Tamamı sitoplazmada gerçekleşir.

Sitoplazma ve mitokondride gerçekleşir.

1molekül glukozdan toplam 4 ATP, net 2ATP üretilir.

1molekül glukozdan net 32 ATP üretilir.

Sadece substrat düzeyinde fosforilaasyonla ATP üretilir.

Hem substrat düzeyinde hem de oksidatif fosforilasyon ile ATP üretilir.

ETS görev yapmaz

ETS görev yapar

Glukoz; etil alkol ve laktik asit gibi organik bileşiklere parçalanır. Etil alkolde CO2 çıkar.

Glukoz, su ve CO2 gibi inorganiklere kadar parçalanır.

Son hidrojen alıcı bir organiktir.

Son hidrojen alıcı oksijendir.

Enerji verimi % 2-10 arasındadır.

Enerji verimi yaklaşık %40dır

Sadece NAD koenzimi görevlidir.

NAD ve FAD koenzimleri görevlidir.

SORU 1. (2019-AYT/Fen)

Oksijenli solunum ve laktik asit fermantasyonunda;

I. kemiozmotik mekanizma ile ATP üretilmesi,

II. NADH molekülünün, NAD+ ya yükseltgenmesi,

III. elektronların, elektron taşıma zinciri

    elemanlarınca taşınması

olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II     C) Yalnız III

D) I ve II      E)  II ve III


SORU 2. (2016-LYS2/BİY)
Bir miktar üzüm suyu içerisine yeterli miktarda bira mayası eklenip ortam oksijensiz bırakıldığında, bazı moleküllerin miktarlarındaki değişimler aşağıdaki grafikte 1 ve 2 numaralı eğrilerle gösterilmiştir. Bu grafikteki 1 ve 2 numaralı eğriler aşağıdaki moleküllerden hangilerine ait olabilir?
  1 2
A) CO2 Etil alkol
B) CO2 Enzim
C) Etil alkol CO2
D) Enzim Glikoz
E) Glikoz CO2
 
SORU 3. (2016-LYS2/BİY) Tabloda canlılarda ATP elde edilen bazı süreçler I, II ve III ile gösterilmiştir.
  Süreçler
  I II III
Oksidatif fosforilasyon +    
Substrat düzeyinde fosforilasyon + + +
Son elektron alıcı oksijen +    
Son elektron alıcı asetaldehit   +  
Son elektron alıcı piruvat     +

(Tabloda "+" işareti durumun varlığını göstermektedir.)

Bu tablodaki verilere göre ATP elde edilen süreçler, aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

  I II III
A) Laktik asit fermentasyonu Etil alkol fermentasyonu Aerobik solunum
B) Laktik asit fermentasyonu Aerobik solunum Etil alkol fermentasyonu
C) Aerobik solunum Etil alkol fermentasyonu Laktik asit fermentasyonu
D) Anerobik solunum Laktik asit fermentasyonu Etil alkol fermentasyonu
E) Etil alkol fermentasyonu

Laktik asit fermentasyonu Aerobik solunum

 

SORU 4. (2015-LYS2/BİY)

Laktik asit fermentasyonu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanda, iskelet kaslarında gerçekleşir.

B) Amacı, pirüvattan daha fazla ATP üretmektir.

C) Bu olayda, pirüvat indirgenmektedir.

D) Son ürün ile birlikte NAD+ oluşur.

E) CO2 çıkışı olmaz.

 

SORU 5.(2013 - LYS2 / BİY)

Memelilerde olgun alyuvar hücrelerinde mitokondri bulunmaz.

Buna göre bu hücreler, yaşamaları için gerekli olan enerjiyi aşağıdaki yollardan hangisiyle sağlar?

A) Glikozun oksijensiz yıkımıyla

B) Pirüvatın Asetil CoA molekülüne dönüştürülmesiyle

C) NADH elektronlarının doğrudan Asetil CoA molekülüne aktarılmasıyla

D) FADH2 elektronlarının doğrudan elektron taşıma zincirine aktarılmasıyla

E) NADH elektronlarının doğrudan elektron taşıma zincirine aktarılmasıyla

 

 SORU 6. (2012 – LYS2 / BİY)

Alkol fermentasyonu oksijenli solunum ve laktik asit fermentasyonunda aşağıdakilerden hangisi ortak değildir?

A) Enzimlerin kullanılması

B) ATP’nin sentezlenmesi

C) Organik maddelerin yıkılması

D) NADH + H+ oluşumu E) CO2 oluşumu

 

SORU 7. (2009 - ÖSS / FEN-2)

Hücrelerde enerji elde etmede izlenen metabolik yollardan bazıları aşağıda verilmiştir:

I. Glikoliz

II. Fotosentez

III. Etil alkol fermentasyonu

Bu metabolik yollardan hangileri hem çizgili kas hücrelerinde hem de geçici anaerob bakterilerde gerçekleşir?

A) Yalnız I     B) Yalnız II    C) Yalnız III

D) I ve II        E) I ve III

 

SORU 8. Bira mayasındaki solunumun glikoliz evresinde;

I. CO2 açığa çıkması

II. NADH+H+ üretilmesi

III. Pirüvatın meydana gelmesi

IV. Etil alkolün oluşması

olaylarından hangileri gerçekleştirilir?

A) I ve II      B) I ve III     C) I, II ve III

D) II ve III    E) II, III ve IV

 

SORU 9. Glikolizde ATP kullanılmasının temel nedeni nedir?

A) Glikolizin enerji verimini arttırmak

B) Monomer oluşturabilmek

C) Piruvat birikimini sağlamak

D) Glukozu aktifleştirmek

E) Glukozu tamamen parçalayabilmek

 

SORU 10. Etil alkol fereantasyonunda

I. ATP nin harcanması

II. CO2 nin açığa çıkması

III. Piruvik asitin oluşması

IV. ATP nin sentezlenmesi

olaylarının meydana gelme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I-III-II-IV      B) I-IV-III-II     C) II-III-I-IV

D) III-II-IV-I      E) IV-III-II-I

 

SORU 11. Kullanılan bir molekül glukoza karşılık fermentasyon sonunda net 2 ATP, oksijenli solunum sonunda ise net 32 ATP oluşmaktadır.

Oksijenli solunumda daha fazla ATP’nin oluşma sebebi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Solunum reaksiyonlarının daha uzun sürmesi ile

B) İlk gerçekleşen reaksiyon basamaklarında oksijene gerek duyulmaması ile

C) Başlangıçta reaksiyona giren glikoz miktarının fazla olması ile

D) Glukoz ile birlikte yağ ve amino asitlerden de ATP elde edilmesi ile

E) Glukozun kendini oluşturan en küçük bileşenlerine parçalanması ile

CEVAPLAR ve ÇÖZÜMLERİ

1. I ve III sadece oksijenli solunuma ait iken II her ikisinde ortaktır.

Cevap: B


2. Etil alkol fermentasyonu yapılmıştır. Glikoz azalır. CO2 artar. Cevap: E

 

3. I. Son elektron alıcı oksijen olduğuna göre oksijenli solunumdur.

II. Son elektron alıcı asetaldehit olduğuna göre etil alkol fermentasyonudur.

III. Son elektron alıcı piruvat olduğuna göre laktik asit fermentasyonudur. Cevap: C

 

4. Laktik asit fermentasyonunda 2 ATP üretilir. İnsanda amacı oksijen yetersizliğinde az da olsa ATP sağlamaktır. Cevap: B

 

5. Mitokondri olmadığı için oksijenli solunum gerçekleştiremez. ATP’yi laktik asit fermentasyonu ile glikolizden sağlar. Glikoliz ise oksijen kullanılmadan glukozun piruvata yıkımıdır. 

Cevap: A

 

6. CO2, lakktik asit fermentasyonunda oluşmaz.

Cevap: E

7. Fotosentez ve etil alkol fermentasyonu insan hücrelerinde gerçekleşemez. Glikoliz hemen hemen bütün canlı hücrelerin sitoplazmalarında gerçekleşir. Cevap A

8. Glikoliz evresinde CO2 oluşmaz. Etil alkol da glikolizin son ürünü olan piruvattan oluşur.   Cevap: D                                                                 9. Temel amaç, glukozu aktifleştirmekdir.    Cevap: D

 10. Sıraya koyalım;

I. ATP nin harcanması

IV. ATP nin sentezlenmesi

III. Piruvik asitin oluşması

II. CO2 nin açığa çıkması Cevap: B

 

11. Fermentasyonda glikoz tam parçalanamadığı için enerjinin büyük kısmı son ürün olan etil alkol veya laktik asit gibi organik maddelerin yapısında kalır. Bunun için enerji verimi düşüktür. Cevap: E

Sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz

user profile image
Ozan gönderdi.
13.09.2018 / 16.17

Laktik Asit üzerine bir çalışma yapıyordum bir kavanoza biraz turluşuk ürün koydum biraz tuz su ve laktik asit kavanozu kapattım kavanozda şişme meydana geldi, Co2 oluşturmuyorsa neden şişme gerçekleşti bunu çözemedim

user profile image
hilal gönderdi.
24.10.2018 / 7.0

anlamadığım bir nokta var oksijensiz solunumda nasıl oksıdatif fosforilasyon kullanılıyor cevaplarsanız sevinirim

user profile image
Ergün Önal gönderdi.
27.11.2018 / 23.22

Hilal, Oksidatif fosforilasyon için oksijenin bulunma zorunluluğu yoktur. Oksidatif demek oksijen bulunması demek değildir. Oksidasyondan gelir. Yükseltgenme demektir. ETS üzerinden yükseltgenme indirgenme olayları ile organik monomerlerden koparılan elektronların enerjisi sayesinde ATP üretilmesi oksidatif fosforilasyondur. Eğer son elektron tutucu oksijen ise olaya oksijenli solunum denir. Son elektron tutucu sülfat, nitrat, karbon dioksit vb. inorganikler ise buna da oksijensiz solunum denir.

user profile image
mans gönderdi.
23.12.2018 / 20.48

ders notlarınız gerçekten mükemmel sınavlara sizinle hazırlanıyorum anlatımı çok net ve açık başarılarınızın devamını diliyorum


Yorum BırakDİĞER BAŞLIKLAR

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR