BİYOLOJİ PORTALI

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz

FARKLI CANLILARDAKİ FOTOSENTEZ TEPKİME ÇEŞİTLERİ

-Birçok aşamada gerçekleşen ve karmaşık bir olay olan fotosentez genel bir kimyasal tepkime denklemiyle aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

-Su, eşitliğin her iki tarafında da yer alır; çünkü 12 molekül su tüketilirken fotosentez sırasında 6 molekül su yeniden oluşur. Eşitlik sadece net su tüketimini gösterecek şekilde sadeleştirilebilir.

-Tepkimeyi 6 ile sadeleştirirsek fotosentez tepkimesi şu şekilde ifade edilebilir:

(Buradaki  (CH₂O) gerçek bir şeker olmayıp bir karbonhidratın genel formülünü göstermektedir.)

-Uzun yıllar bitkilerin fotosentezi sonucunda atmosfere verilen O2'in kaynağının CO2'ten geldiği düşünülüyordu. Ancak 1930'larda C.B. Van Niel (Von Niel) tarafından O2'in kaynağının su olduğu ileri sürülmüştür. Van Niel, CO2 kullanarak kendi besinini oluşturan ancak atmosfere O2 vermeyen bakteriler üzerinde çalışma yapmıştır. Yapmış olduğu araştırmalarda en azından bakterilerde CO2'in karbon ve oksijene ayrışmadığı sonucuna varmıştır.

 

-Fotosentez tepkimeleri kullanılan hidrojen kaynağına göre 2 farklı biçimde gerçekleşir:

 

1. Bitkiler (Tam parazit bitkiler hariç. Bu bitkiler fotosentez yapmaz), algler, öglena ve siyanobakteriler fotosentez sırasında H2O kullanır ve yan ürün olarak O2 üretir.

2. Mor sülfür bakterileri (fotosentetik bakteridir) fotosentez sırasında hidrojen kaynağı olarak H2S kullanır ve yan ürün olarak kükürt üretir.-1937 yılında O2'in kaynağının su olduğu Robert Hill (Rabırt Hil) tarafından ispatlanmıştır. Ayrıca yeşil alg çeşidiyle yapılan deneyde yeşil algin ortamında ağır oksijenli (O18) H2O molekülleri ile normal CO2 bulunduğunda fotosentez sonucu çıkan oksijenin ağır oksijen olduğu ve O2'in H2O'dan geldiği görülmüştür.

 

Bütün fotosentez tepkimelerinin ortak özellikleri:

-Işık enerjisi kullanılır.

-Klorofil görev yapar.

-CO2 indirgenir (=özümlenir, =kullanılır.)

-İnorganiklerden organik besin sentezlenir.

-Glikoz ve su oluşur.

-Enzimatik tepkimelerdir.

-Fotofosforilasyon ile ATP üretilir.

-ETS görev yapar.

-Hidrojen ve elektron kaynağı kullanılır.

Bakteri fotosentezi ile bitki fotosentezinin farkları

Bakteri fotosentezi

Bitki fotosentezi

-Hidrojen ve elektron kaynağı olarak H2O ve H2S kullanılır.

-Hidrojen ve elektron kaynağı olarak H2O kullanılır.

-Fotosentetik pigmentler, sitoplazmik zarın içeriye doğru girinti yapmasıyla oluşan iç zar sistemlerine kaynaşırlar.

Fotosentetik pigmentlerin tamamı, tilakoit zarda bulunur

-Yan ürün olarak O2, S oluşur.

-Yan ürün olarak sadece O2 oluşur.

-ETS elemanları hücre zarında bulunur.

-ETS elemanları kloroplastların tilakoit zarlarında bulunur.

 

 

SORU 1. (2016-LYS2/BİY)

Tabloda canlılarda ATP elde edilen bazı süreçler  I, II ve III ile gösterilmiştir.

(Tabloda "+" işareti özelliğin bulunduğunu, "-" işareti ise özelliğin bulunmadığını göstermektedir.)

Buna göre, bu canlılarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru olabilir?

 

          K                 

      L                       

A)

Maya mantarı

Bakteri

B)

Alg

Küf mantarı

C)

Bakteri

Maya mantarı

D)

Küf mantarı

Arke

E)

Bakteri

Alg

 

SORU 2. (2021-AYT/FEN)

Fotosentez yapan canlıları inceleyen bir öğrenci, bu canlıların fotosentez sırasında atmosfere verdikleri

ürünlerin farklı olduğunu gözlemliyor.

Bu ürünler arasındaki farklılığa canlıların;

I. fotosentez hızları arasındaki değişkenlik,

II. maruz kaldıkları ışık şiddetindeki  

   değişkenlik,

III. fotosentezde kullandıkları hidrojen

     kaynaklarındaki değişkenlik

durumlarından hangileri neden olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I       B) Yalnız II      C) Yalnız III

D) I ve II          E) II ve III


SORU 3. Fotosentez yapan tüm canlılarda,

I. Kloroplastlardaki tilakoit zarlarda bulunan  klorofil moleküllerinin yükseltgenmesi

II. Fotofosforilasyonun gerçekleşmesi

III. Hidrojen kaynağı olarak su kullanılması

IV. NADP-‘nin indirgenmesi

özelliklerinden hangileri ortaktır?

A) Yalnız II     B) Yalnız III          C) II ve III

D) I ve IV        E) I, II ve IV

 

SORU 4.

İşaretli oksijen taşıyan H2O18‘nun verilmesi ile gerçekleşen fotosentez olayında yukarıdaki genel reaksiyonun sonucunda oluşan I, II ve III numaralı maddelerden hangileri işaretli oksijen taşır?

A) Yalnız I     B) Yalnız II        C) Yalnız III      

D) I ve III       E) II ve III    

 

CEVAPLAR ve ÇÖZÜMLERİ

1. K canlısının endosopor oluşturuyor olması kesinlikle bakteri olduğunu gösterir.

L canlısı ise fotosentez yaptığına göre maya mantarı olamaz. Alg olma durumundadır. Çünkü algler fotosentez yapar.

Cevap: E

 

2. Fotosentezde atmosfere verilen ürün çeşidini belirleyen kullanılan hidrojen kaynağıdır. H2O kullanılırsa oksijen verilir.   H2S kullanılırsa kükürt verilir.

Cevap: C


4. Bütün fotosentez çeşitlerinde fotofosforilaasyon ve NADP+’nin indirgenmesi ortak olarak gerçekleşir. Ancak fotosentetik prokaryotlarda kloroplast bulunmaz. Yükseltgenen klorofil , sitoplazmik zarın içeriye doğru girinti yapmasıyla oluşan iç zar sistemlerine kaynaşırlar. Bazı bakterilerin fotosentezinde hidrojen kaynağı olarak su yerine H2S ve ya H2 kullanılır.

Cevap : C

 

 

Sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz


Yorum BırakDİĞER BAŞLIKLAR

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR