BİYOLOJİ PORTALI

12. SINIF NÜKLEİK ASİTLER-1 (DNA ve RNA) YAZILI SORULARI

1. Nükleik asitlerin keşfi sürecinde yapılan çalışmalar ve bilim insanları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Örneğe bakarak tabloyu tamamlayınız.

Yapılan çalışmalar

Bilim insanları

 

DNA’nın çift iplikli ve sarmal yapısının açıklanması

1

Aziz SANCAR

 

Bir gen bir polipeptit hipotezi

2

Friedrich Miescher

 

DNA’nın keşfi

3

Watson ve Crick

 

“yarı korunumlu” DNA eşlenme mekanizması

4

Meselson-Stahl

1

DNA onarım mekanizmasının açıklanması

5

Beadle-Tatum

 

 

2.  Aşağıdaki deneyde; ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterilerden elde edilen özüt, üç ayrı ortamda proteaz (proteinleri parçalayan enzim), DNaz (DNA molekülünü parçalayan enzim) ve RNaz (RNA molekülünü parçalayan enzim) enzimleri ile bir arada tutulduktan sonra her üç ortama da canlı kapsülsüz bakteriler eklenmiştir. Elde edilen özüt, farelere enjekte edilmiştir. Bu bakterilerden sadece DNaz enzimi ile müdahale edilen özüt, farede zatürreye neden olmazken diğer bakteriler yine kapsül yapma yeteneği kazanmış ve farede zatürreye neden olmuştur.

Buna göre bu çalışma ile hangi bilgiye ulaşılmıştır?

..............................

.............................

 

 

3. Aşağıda nükleik asitlerin monomeri olan bir nükleotidin şeması verilmiştir.

 

 

Bu nükleotidin yapısını oluşturan numaralı yerlerin isimlerini yazınız.

1. .........

3. .........

5. .........

2. .........

4. .........

 

 

4. DNA ve RNA moleküllerinin özellikleri ile ilgili aşağıdaki tabloyu uygun ifadelerle tamamlayınız.

Özellikler

DNA

RNA

Yapısındaki pürin bazları

 

 

Yapısındaki pirimidin bazları

 

 

Yapısındaki pentoz şekeri çeşidi

 

 

Sahip olduğu zincir sayısı

 

 

Sentezleten enzim

 

 

 

5. Bir canlının kalıtsal yapısını oluşturan birimler;

“gen, baz, kod, DNA nükleotit, Kromozom, nükleozit” şeklinde karışık verilmiştir. Bunları küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

 

...................................

6. Aşağıdaki tabloda verilen tanımlar/moleküller sütunundaki rakamları kullanarak özellikler/görevler sütunundaki bilgilere göre uygun eşleştirmeleri yapınız.

Özellikler/görevler

Tanımlar/moleküller

 

Amino asitleri ribozoma taşıyan RNA çeşidi

1

tRNA

 

Proteinlerle birlikte ribozomların yapısını oluşturan RNA çeşidi

2

Translasyon

 

Ribozomda mRNA üzerinden protein sentezine verilen isim.

3

mRNA

 

mRNA sentezine verilen isim

4

rRNA

 

Ribozomda protein sentezi için kalıp görevi yapan RNA çeşidi

5

Transkripsiyon

 

 

 

 

7. Aşağıda çeşitli nükleik asitlerdeki üçlü nükleotit dizileri gösterilmiştir.

 

 

Buna göre I, II ve III ile ifade edilen nükleotit dizilerin everilen isimleri aşağıya yazınız.

I: .......................

II: .....................

III: ....................

 

 

 

 

8. Aşağıda replikasyon çatalında yeni DNA ipliklerinin oluşması şematik olarak verilmiştir.

Buna göre numaralarla gösterilen yapıların isimlerini “Kesintili sentezlenen iplik, Kesintisiz sentezlenen iplik, Helikaz, DNA polimeraz, Okazaki parçaları” ifadelerini kullanarak yazınız.

I: ........................

II: .......................

III: ......................

IV: ......................

V: ......................

 

 

 

9. DNA replikasyonu sırasında;

I. Zayıf H bağlarının koppası

II. Alt alta gelen nükleotitler arasında fosfodiester bağlarının kurulması

III. DNA’nın işlevsel üç boyutlu sarmal yapı kazanması

IV. Eski ve yeni zincir arasında zayıf H bağlarının kurulması

V. Uygun nükleotitlerin yerleştirilmesi

olaylarının gerçekleşme sırasını yazınız.

 

.....................................................

mustafa doğan gönderdi.
10.11.2018 / 21.23

sorular için teşekkür ederim

Yorum Bırak12. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR