BİYOLOJİ PORTALI

12. SINIF NÜKLEİK ASİTLER-2 (DNA ve RNA) CEVAP ANAHTARI

1.

Sadece DNA ya ait olanlar

Sadece RNA ya ait olanlar

Hem DNA hem de RNA ya ait olabilecekler

I-IV

III

II-V

 

 

2. Nükleik asitlerin yapısında bulunan;

I. Riboz

II. Deoksiriboz

III. Fosforik asit

IV. Pürün bazları

V. Timin

VI. Urasil

moleküllerinden hangileri sadece DNA da hangileri sadece RNA da hangileri hem DNA hem de RNA da bulunur.

Sadece DNA da bulunanlar

Sadece RNA da bulunanlar

Hem DNA hem de RNA da bulunanlar

II-V

I-VI

III-IV

 

 

3. Aşağıda verilen DNA moleküllerinin sıcaklıkla bozulma dereceleri zordan kolaya doğru nasıl sıralanır?

 - lll – ll – l

 

 

4. Bir hücrede bulunan RNA çeşitleri;

l. rRNA

ll. tRNA

lll. mRNA

şeklindedir. Bu RNA çeşitlerinin miktarları yönünden çoktan

aza doğru sıralanışını yazınız.

-I – II – III

 

 

5. Aşağıda beş farklı hücrenin nükleik asitlerindeki nükleotit dizilimlerinin bir kısmı verilmiştir.

I. C-G-A-A-T-A

II. T-A-G-C-C-C

III. C-A-U-G-A-A

IV. T-T-T-A-G-G

V. A-A-G-C-G-U

Bunlardan hangisinde/hangilerinde meydana gelebilecek bir mutasyonun kalıtsal olabilme ihtimali yoktur? Niçin?

-Cevap: III ve V

-Çünkü bu ikisinin RNA ya ait olduğu kesindir. RNA daki bir mutasyon kalıtsal olamaz.

 

 

6. Melez DNA lı (14N15N) bir grup bakteriden biri normal (14N), diğeri ise ağır azotlu (15N) besin bulunan ortama aktarılarak bu ortamda birer kez bölünmeleri sağlanıyor.

a. Bölünme sonucu oluşan tüm bakterilerin DNA larının ağır, normal, melez olma yüzdelerini bulunuz.

b. Bölünme sonucu oluşan tüm bakterilerin DNA ları aynı tüpe konularak santrifüjlenirse tüpteki bantlaşma durumunu gösteriniz.

a.   

 

 

%25 normal DNA, %50 melez DNA, %25 ağır DNA oluşur.

b.

 

7. Normal DNA lı (14N14N) bir bakteri, ağır azotlu (15N) bir ortamda dört kez bölündükten sonra, oluşan bakterilerin,

a. Yüzde oranlarını bulunuz.

b. Bu DNA lar bir tüpte santrifüj edilirse, bantlaşma durumunu gösteriniz.

a. Dört kez bölünürse 24= 16 DNA oluşur. Bunların 2 tanesi melez, 14 tanesi ortam ağır azotlu (15N) olduğu için ağır DNA olacaktır.

O halde %12,5 melez, %87,5 ağır DNA oluşmuştur.

 

b.

 

8. Üç RNA çeşidine ait birer özellik aşağıda verilmiştir.

I. Amino asitleri şifreleyen kodonları taşır.

II. Hücrede en çok bulunan RNA çeşididir.

III. Kodonlarla baz eşleşmesi yapar.

Bu RNA çeşitlerini aşağıya yazınız.

I

II

III

mRNA

rRNA

tRNA

 

 

9. Protein sentezi sırasında aralarında geçici H bağlarının oluştuğu molekülleri ve hangi olay sırasında olduğunu yazınız.

Aralarında H bağının oluştuğu moleküller

Oluştuğu olay

1. DNA – mRNA arasında

Transkripsiyon

2. mRNA – tRNA arasında

Translasyon

 

 

 

 

10. Aşağıda verilen DNA moleküllerinden hangisi/hangileri kendini onaramaz? Niçin?

 

 

-II numaralı DNA kendini onaramaz.

-Çünkü DNA onarımı için en az bir nükleotidin zincirde bulunması gerekir. Karşılıklı nükleotitler koptuğu için II kendini onaramaz.

 

 

11. tRNA antikodonları CCA CGA CGU UUA şeklinde ise buna karşılık gelecek DNA nın tamamlayıcı ipliğindeki kod dizilimini yazınız.

 

tRNA antikodonları

CCA CGA CGU UUA

DNA Anlamlı iplik

CCA CGA CGT TTA

DNA tamamlayıcı iplik

GGT GCT GCA AAT

 

12. Normal azotlu (14N) DNA ya sahip bir bakteri ağır azotlu (15N) ortamda üç kez bölünmeye bırakılıyor.

Bu çoğalma sırasında DNA lardaki 14N ve 15N li ipliklerin sayısal değişimini gösteren grafiği çiziniz.

-Bakterilerin bölünme sürecinde 14N lü ipliklerin sayısı sabit kalacak, 15N li ipliklerin sayısı ise artacaktır.

 

12. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR