BİYOLOJİ PORTALI

9. SINIF CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ HÜCRE-2 YAZILI SORULARI

1. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri örnekte olduğu gibi uygun işaretlerle doldurunuz.

 

                                    Hücreler

Hücresel yapılar

Bakteri hücresi

Bitki hücresi

Hayvan hücresi

Hücre zarı

+

+

+

Hücre çeperi

 

 

 

Sentrozom

 

 

 

Kloroplast

 

 

 

Ribozom

 

 

 

Çekirdek

 

 

 

(+: Hücresel yapıya sahip, -: Hücresel yapıya sahip değil)

 

 

2. Aşağıda endoplazmik retikulumun bazı işlevleri verilmiştir.

I. Karaciğer hücrelerinde zehir ve ilaçları etkisiz hale getirme

II. Kas hücrelerinde kalsiyum depolama

III. Akyuvarlarda antikor salgılanması

IV. Bir hücreli salgı bezlerinden (goblet hücresi) mukus üretimi

V. Cinsiyet hormonu sentezleme

Gibi faaliyetlerden hangilerinde granüllü ER, hangilerinde granülsüz ER görev alır.

Granülsüz ER

Granüllü ER

………………….

…………………..

 

 

3. Ökaryot hücrelerde gerçekleşen bazı dönüşümler aşağıda verilmiştir.

Buna göre numaralanmış dönüşüm olaylarını gerçekleştiren “Ribozom, Mitokondri, Kloroplast ve Lizozom, Koful” gibi organellerden uygun olanları yazınız.

 

I

II

III

IV

…….

………….

………….

………….

 

 

 

4. Ökaryot bir hücrede bulunan bazı organeller aşağıda belirtilmiştir.

I. Mitokondri   II. Kloroplast   III. Ribozom IV. Lizozom   V. Golgi

Buna göre, verilen organellerden ATP’yi üreten ve tüketenleri aşağıdaki taploda terlerine yazınız.

ATP’yi üretenler

ATP’yi tüketenler

………………….

…………………..

 

 

5. Aşağıda özelleşmenin getirdiği bazı durumlar verilmiştir.

I. Az enerji harcayarak kısa sürede daha verimli iş yapılması

II. Hücrelerin çevresel değişikliklere uyabilme yeteneğinin azalması

III. Hücreler arası koordinasyona ihtiyaç duyulması

IV. Vücut büyüklüğünün artması sonucu korunma şansının artması

V. Çok hücreli canlılarda yaşamsal öneme sahip bir dokunun zarar görmesi, diğer dokular sağlam olsa bile canlının ölümüne neden olabimesi

Buna göre hangileri özelleşmenin getirdiği faydalardır? Hangileri özelleşmenin getirdiği sorunları ifade eder?

Özelleşmenin getirdiği faydalar

Özelleşmenin getirdiği sorunlar

…………………..

………………………….

 

 

6. Akıcı mozaik zar modeline göre hücre zarının yapısı ve bazı bölümleri numaralarla gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

A. Numaralı kısımların isimlerini yazınız.

I: ………………………

II: ……………………...

III: ……………………..

IV: ……………………..

V: ………………………

B. Hücre zarına seçici geçirgenlik kazandıran bölüm: …………….

C. Hidrofobik ve hidrofilik grup bulunduran bölüm: ………………

D. Hayvansal hücrelerde çift katlı lipit zarı daha az akışkan hale getiren bölüm: ……………

 

7. Basit ve gelişmiş yapılı kolonilerin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir:

I. Hücrelerin arasında özelleşme ve iş bölümü vardır.

II. Her hücrenin bir çift kamçısı vardır.

III. Hücreler jelatinimsi bir kılıf ile çevrilidir.

IV. Koloni hücreleri birbirinden bağımsız yaşayabilir.

Buna göre, belirtilen özelliklerin hangileri basit, hangileri gelişmiş kolonilere ait olabilir? Aşağıya yazınız.

Basit kolonilere ait olanlar

Gelişmiş kolonilere ait olanlar

………………….

…………………..

 

8. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde tamamlayınız.

 

Zarsızlar

Tek zarlılar

Çift zarlılar

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kloroplast ve mitokondri organellerinin yapı ve özellikleri için;

I. Fosforilasyon gerçekleştirme

II. DNA bulundurma

III. Karbondioksit özümleme

IV. Ortam pH"ını düşürme

V. Organik maddeleri inorganiklere dönüştürme

Verilen bilgileri kullanarak aşağıdaki tabloyu tamamlayınız.

Sadece mitokondriye ait olanlar

Sadece kloroplasta ait olanlar

Her ikisi için de ortak olanlar

…………….

…………………

………………….

 

 

10. Yukarıda plastitlerin birbirine dönüşümü şematize edilmiştir.

Verilen bilgilere göre I, II ve III numaralı plastit çeşitlerini yazınız.

I

II

III

…………….

…………………

………………….

 

Yorum Bırak9. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR